Strnky doktorand
stavu eskho jazyka a teorie komunikace
Seznam etby pevzat automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm

Anonymní studentské hodnocení výuky za LS 2017/2018

Zapojte se, prosím, do studentského hodnocení výuky letního semestru, které potrvá do 16. 6. 2018.

Více informací
Ukazuje se, e je, el, uvn stejnou mrou pro oznaen dvou rznch vznam: 1. zjednoduen eeno - lingvistick disciplna smujc k odhalen v mozku probhajcch jazykovch proces, 2. ve smyslu "neurolingvistickho programovn (NLP)" , co je "nstroj pro jednn s lidmi, jejich veden a ovlivovn rozvinut Bandlerem, Grinderem a dalmi" (...); "NLP umouje programovat (dit) sv vnmn a nsledn i emoce a doshnout tak prospnjho stavu sv mysli". Mn se tm jaksi metoda vyuvan v manaersk praxi, kter nem daleko k populrnm cvienm asertivity i pozitivnho mylen. Jejm prostednictvm m bt mon zmnit krom vlastnho i cizho pesvden tak emoce, metabolismus a patologick procesy v organismu. Manaei jsou v tomto oboru u i u ns koleni - trnovni.
Mrn eeno, ponkud to zavn. Pesto jsou i v na nrodn a mstsk knihovn knihy z obou tchto vznamovch skupin pod jednou hlavikou a v tomt pytli. Nenechte se zmlit!

zdroj:
ol